MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Maro Brandbeveiliging

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Maro: Maro brandbeveiliging;
 • Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van Maro Brandbeveiliging;
 • Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersoon, die goederen en/of diensten van Maro afneemt/afnemen, die aan Maro opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen dan wel met Maro een overeenkomst sluit/sluiten;
 • Partijen: Maro en Opdrachtgever
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Maro en Opdrachtgever tot stand komt, elke Offerte of andere aanbieding daartoe, wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Offerte: elke door Maro aan de Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding;
 • Diensten: alle diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen;
 • Goederen: iedere zaak die door Maro wordt geleverd of ten aanzien waarvan door Maro Diensten worden verricht en daarmee het onderwerp van Overeenkomst vormen;
 • Cursussen: BHV-cursus;
 • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een cursus;
 • Onderhoud: onderhoud bestaat uit het verrichten van inspectie/inspectie/controle/reparatie/vervanging aan de hand van de toepasselijke regelgeving en de fabrieksspecificaties van de relevante fabrikant in overeenstemming met de normale gang van zaken voor periodieke controle en preventief onderhoud, waaronder begrepen het controleren van een Goed op geode werking, het controleren, uittesten en doormeten van apparatuur en zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van een Goed en het vervangen van of het uitvoeren van reparaties;
 • Onderhoudscontract: de overeenkomst tussen Maro en Opdrachtgever op grond waarvan Maro verplicht is Onderhoud te verrichten;

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders, en overeenkomsten, waaronder in ieder geval ook begrepen de door Maro (te) verrichte(n) werkzaamheden. De Voorwaarden zijn derhalve (onder meer) van toepassing bij verkoop, levering en onderhoudsopdrachten, gesloten tussen Partijen.
 2. De toepasselijkheid van de Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen en eventuele Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden slechts voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk uitdrukkelijk schriftelijk door Maro zijn aanvaard.
 3. Indien Partijen van de onderhavige Voorwaarden wensen af te wijken dient zulks schriftelijk te geschieden.
 4. Indien een of meerdere bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze Voorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden een of meer nieuwe bepalingen met Maro overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).
 5. Door het tot stand komen van een Overeenkomst met Maro verklaart de Opdrachtgever zich bekend met deze Voorwaarden.
 6. Door het tot stand komen van een Overeenkomst met Maro aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Aanbiedingen van Maro zijn vrijblijvend, waardoor Maro gerechtigd is, zonder hierdoor schadeplichtig te zijn, een Aanbieding te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van de Aanbieding door de Opdrachtgever. Indien en voor zover de Aanbieding niet is herroepen, heeft deze een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een Aanbieding kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
 3. Maro wordt niet gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens Maro alsnog schriftelijk worden bevestigd.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door (I) schriftelijke aanvaarding door Maro dan wel uitvoering zijdens Maro van een door haar Opdrachtgever (al dan niet mondeling) geplaatste opdracht, dan wel (II) onvoorwaardelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van een Aanbieding van Maro, dan wel (III)ondertekening van een schriftelijke Overeenkomst door Partijen.
 5. Wijzigingen en/of aanvulling van het geen Partijen zijn overeengekomen, kan slechts schriftelijk met wederzijds goedvinden.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod dan is Maro daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maro anders kenbaar maakt.
 7. Een samengestelde Aanbieding verplicht Maro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Indien Maro de inhoud van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd en de Opdrachtgever niet binnen (5) vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.

4. Prijs, betaling, duur, uitvoeringstermijnen, wijziging en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De overeengekomen prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele andere heffingen/toeslagen van overheidswege, eventueel andere te maken kosten, daar onder andere begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ingeval van een Aanbieding aan een particulier zijn de prijzen inclusief btw.
 2. De Overeenkomst tussen Maro en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan wordt deze telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen (3) drie maanden voor het verloop van de bepaalde tijd schriftelijk aan de ander heeft kenbaar gemaakt de Overeenkomst niet te willen verlengen.
 3. Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk.
 4. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds door middel van opzegging te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van (3) drie maanden. Gedurende de drie maanden vindt de uitvoering van de Overeenkomst gewoon doorgang zoals die voor de opzegging heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtgever de uitvoering niet langer wenst of belet zal Opdrachtgever gedurende de opzegtermijn Maro, het gemiddelde aantal dagdelen per maand over het totaal van de Overeenkomst, volledig vergoeden.
 5. De prijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vracht, etc. In geval van verhoging van een of ander is Maro gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden.
 6. In geval van verhoging van de overeengekomen prijs, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval de Opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de door Maro gemaakte kosten. Ontbinding door de Opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden, uiterlijk binnen (1) één week na de kennisgeving door Maro van de aanpassing.
 7. Jaarlijks wordt de prijs geïndexeerd volgens de CBS-index voor huishoudens. Maro behoud zich het recht voor deze jaarlijkse verhoging eenmaal per jaar te herzien.
 8. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen (14) veertien dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is hierbij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting jegens Maro op te schorten en/of te verrekenen met (betaling)verplichtingen van Maro jegens Opdrachtgever.
 9. Maro behoud zich het recht voor om voorafgaand aan een levering en/of aanvang van de werkzaamheden te verlangen dat de Opdrachtgever voor eigen rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke (abstracte) bankgarantie doet afgeven, en/of een andere – door Maro nader te bepalen – zekerheid verschaft teneinde de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever zeker te stellen.
 10. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald, wordt zij geacht onmiddellijk in verzuim te zijn en is zij zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het totale verschuldigde bedrag aan Maro verschuldigd. Daarnaast is de Opdrachtgever het bedrag van de door Maro gemaakte (buiten) gerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd.
 11. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan haar verplichtingen voldoet, is Maro bovendien bevoegd al haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding van schade, kosten en rente.
 12. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de door Maro gefactureerde bedragen onjuist zijn, is zij gehouden Maro daarvan binnen (8) acht dagen schriftelijk en gespecificeerd in kennis te stellen. Bij gebreke van een tijdige kennisgeving, vervalt het recht van de Opdrachtgever om tegen de hoogte of de samenstelling van de factuur bezwaar te maken.
 13. De vorderingen van Maro op de Opdrachtgever zijn volledig en onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
  1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Maro omstandigheden ter kennis komen die haar grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  2. Indien Maro de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  3. In geval van niet tijdige en/of volledige betaling door Opdrachtgever;
  4. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de Opdrachtgever.
 14. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 15. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Maro zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 16. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Maro de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 17. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Maro gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde/aanvullende uitvoering
 18. opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Maro op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 19. Indien met betrekking tot de te verrichten prestatie (2) twee Overeenkomsten zijn gesloten geldt degene met de laatste dagtekening.

5. Onderhoudscontract

 • De Opdrachtgever is verplicht Maro in staat te stellen uitvoering te geven aan de Overeenkomst/Onderhoudscontract op de overeengekomen tijd en plaats en overeenkomstig alle wettelijke eisen. Hieronder wordt onder meer, doch niet limitatief begrepen: het zorgen door de Opdrachtgever voor alle benodigde gegevens en goedkeuring, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen; het werkterrein waar de werkzaamheden moeten worden verricht in een toereikende staat brengen en houden alsmede bereikbaarheid daarvan;
 • De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden en de naleving van alle geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften, overige geldende wet- en regelgeving en de door Maro aan Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden bekendgemaakte (veiligheid)regels;
 • Maro is gerechtigd de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in delen. Het is Maro toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden dan wel derden hiervoor in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten;
 • Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de hier boven genoemde bepalingen is Maro gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever;
 • Gedurende de looptijd van het Onderhoudscontract is Maro verplicht periodiek Onderhoud te verrichten zoals bepaald in het Onderhoudscontract;
 • Het onderhoud wordt door Maro uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap;
 • Maro kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
 • Voor de uitvoering van het Onderhoudscontract zal Maro altijd een vaste maand aanhouden in een jaar. Dit daar het Onderhoudscontract wordt uitgevoerd door REOB-gediplomeerde deskundigen volgens de norm NEN 2559 voor brandblussers en norm NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels. Uw garantie voor kwaliteit;
 • In het kader van kwaliteitsborging kan er door Kiwa NCP controle plaatsvinden op de uitgevoerde werkzaamheden door Maro. Hiervoor zal, in overleg, toegang worden verleend tot de locatie(s) van Opdrachtgever aan personeel van Kiwa NCP.
 • Het exacte tijdstip van het Onderhoud wordt van tevoren schriftelijk of telefonisch bepaald met de Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever kan een afspraak tot Onderhoud kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voorafgaand aan de afspraak. Indien de Opdrachtgever de afspraak tot Onderhoud niet heeft geannuleerd en Maro het Onderhoud niet kan of mag verrichten, is Opdrachtgever gehouden de hieraan voor Maro verbonden kosten te vergoeden;
 • Door Maro bij Onderhoud vervangen (onderdelen van) materialen of Goederen worden aan de Opdrachtgever overgedragen, indien dit bij het geven van de opdracht tot Onderhoud uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en (onderdelen van) Goederen ten gunste van Maro zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien dit naar het oordeel van Maro noodzakelijk en/of wenselijk is, is Maro gerechtigd vervangen materialen en (onderdelen van) Goederen te (doen) vernietigen.
 • Maro verricht geen Onderhoud aan (onderdelen van) Goederen, die naar mening van Maro niet op een veilige manier bereikbaar zijn.

6. Bijzondere bepalingen met betrekking tot Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

 • In de prijs voor de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en de herhaling zijn de kosten voor cursusmateriaal niet inbegrepen, tenzij anders vermeld;
 • Eventuele examenkosten die verband houden met de cursus zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld;
 • Duplicaten van certificaten en diploma’s worden tegen een vooraf ontvangen vergoeding verstrekt;
 • Ongevallen- en Aansprakelijkheidsverzekering
  • Voor de kandidaten van een examen Eerste Hulp/Niet-spoedeisende Eerste Hulp/Spoedeisende Eerste Hulp/Brandbestrijdingen/Ontruiming
  • of een herhaling van bovenstaande onderdelen of een herhaling compleet, is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Kandidaten zijnop deze manier tegen ongevallen en aansprakelijkheid tijdens hun werkzaamheden in de functie van Bedrijfshulpverlener verzekerd vanaf het begin van de Basisopleiding tot een  jaar na afgifte van het betreffende certificaat.;
 • Samenvatting polisvoorwaarden
  • De verzekerde bedragen zijn:
   • in geval van overlijden € 25.000,-
   • in geval van blijvende invaliditeit (maximaal) € 50.000,-
   • Wanneer meerdere verzekerden bij een en hetzelfde ongeval betrokken zijn, blijft de uitkering van alle daarbij betrokken verzekerden tezamen beperkt tot € 1.000.000,-. De polis van de aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de houder van het certificaat/ diploma voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn functie als Bedrijfshulpverlener. Het verzekerde bedrag bedraagt maximaal € 1.000.000,- per aanspraak en maximaal € 2.000.000,- per verzekeringsjaar, echter alleen als er géén andere aansprakelijkheidsverzekering is die dekking biedt. De dekking onder beide polissen is gemaximeerd tot de genoemde bedragen voor alle certificaathouders gezamenlijk. Het NIBHV kan er dus niet voor instaan dat de beschikbare sommen onder alle omstandigheden toereikend zijn.
    In geval van een calamiteit moet niet met het NIBHV, maar met de verzekeringsmaatschappij contact worden opgenomen;
 • Annuleringen/verplaatsingen van een cursus door de Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk met inachtneming van de onderstaande voorwaarden:
  • De annulering of verplaatsing kan alleen schriftelijk worden doorgegeven aan Maro;
  • In geval van annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus is geen opleidingsprijs verschuldigd;
  • In geval van annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus is de volledige opleidingsprijs verschuldigd;
  • In geval van een verzoek om verplaatsing van de deelname tussen (10) tien en (7) zeven werkdagen voor aanvang van de cursus worden per deelnemer € 35,00 verplaatsingskosten in rekening gebracht;
  • In geval van een verzoek om verplaatsing van de deelname binnen (7) zeven werkdagen voor aanvang van de cursus worden per deelnemer € 55,00 in rekening gebracht;
  • In geval deelnemer niet verschijnt op de cursus heeft de deelnemer geen recht op enige restitutie of verplaatsing
  • Eventueel door Maro gemaakte kosten zijn volledig verschuldigd indien de cursus binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 • Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de andere deelnemer aangemeld is (5) werkdagen voor de cursus. Hiervoor is de deelnemer dan geen extra kosten verschuldigd.
 • Een cursus vindt slechts doorgang wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Maro besluit uiterlijk (5) vijf dagen voor de aangekondigde aanvang definitief of de cursus al dan niet doorgang kan vinden in verband met de inschrijving van voldoende deelnemers.
 • Indien de cursus geen doorgang vindt worden de Opdrachtgever en/of deelnemer, die zich heeft aangemeld, hierover onverwijld geïnformeerd. Maro zal dan een vervangende cursusdatum aanbieden.

7. Garantie

 1. Met inachtneming van deze voorwaarden, garandeert Maro dat de gebruikte materialen voor de blusmiddelen ten alle tijden via een gecertificeerde leverancier geleverd worden.
 2. Maro verleent voor geleverde alsmede voor door Maro uitgevoerde installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daaruit bestaande dat eventuele fouten voor rekening van Maro zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.
 3. Maro verleent voor geleverde alsmede door derden uitgevoerde installatie-, reparatie-, en onderhoudswerkzaamheden slechts garantie indien en voor zover deze derde garantie verleent, gelijk aan de garantie die door deze derden aan Maro wordt verleend.
 4. Van garantie zijn uitgesloten alle schade en gebreken veroorzaakt door foutieve opstelling, activeren van blusmiddelen in verband met een calamiteit en/of brand, ondeskundige behandeling of niet deugdelijk onderhoud door de Opdrachtgever of schede en gebreken als gevolg van gebruik door de Opdrachtgever zonder inachtneming van wettelijk of van overheidswege voorgeschreven veiligheids- en/of milieunormen, de (fabriek) voorschriften, de gebruiksaanwijzing of voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
 5. De garantieverplichting van Maro vervalt indien met betrekking tot een gebrek of onvolkomenheid ter zake van de geleverde goederen of diensten niet overeenkomstig deze Voorwaarden tijdig is geklaagd. De garantie op uitgevoerde verbeteringen of reparaties betreft een termijn van 3 maanden vanaf het tijdstip van de reparatie of verbetering.
 6. Niet nakoming van Opdrachtgever van haar betalingsverplichting en voorts elke niet-nakoming door de Opdrachtgever van een van haar verplichtingen ontheft Maro van haar verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Maro geldt als enige en algehele schadevergoeding.

8. Gebreken en klachttermijnen

 1. Maro stelt alles in het werk om de kwaliteit van de Dienst en Goederen te waarborgen. Mocht Opdrachtgever desondanks een klacht hebben ten aanzien van de kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde goederen, dan kan deze uiterlijk tot 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening bij aangetekend schrijven worden gemeld bij Maro. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard en vervalt het recht op reclame. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 2. Indien een klacht met betrekking tot verrichte Diensten gegrond is, zal Maro de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever tijdig met de klacht kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Maro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden.
 3. Indien het onderwerp van de klacht de levering van een Goed betreft zal Maro, ter keuze van Opdrachtgever, het Goed repareren, opnieuw leveren of de koopprijs crediteren. Wel dient de Opdrachtgever na het constateren van een gebrek het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Maro in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de Goederen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken ter zake. Alle verplichtingen naar aanleiding van gebreken vervallen ingeval er sprake is van onjuist gebruik, onoordeelkundige behandeling, verkeerde toepassing of ondeugdelijk onderhoud door of vanwege Opdrachtgever. Dit geldt ook voor zonder toestemming van Maro aangebrachte wijzigingen, bewerkingen en/of reparaties en gebreken welke zijn veroorzaakt door chemische, elektrische of atmosferische storingen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van een ingediende klacht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Maro en /of de door Maro ingeschakelde personen aansprakelijk mocht (en zijn (door onder begrepen aansprakelijkheid gebaseerd op een onrechtmatige daad), dan is de aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.
 2. Maro is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van Diensten, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in achtnemen door Maro van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de Diensten mag worden vertrouwd of schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld door of namens Maro.
 3. Een vordering tot vergoeding van schade bij de Opdrachtgever als gevolg van een handelen of nalaten van of namens Maro moet binnen (2) twee dagen na het ontdekken daarvan bij Maro worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 4. Indien Maro aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade (zaakschade en/of persoonsschade) van de Opdrachtgever, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Maro voor uitkering in aanmerking komt dan wel een bedrag gelijk aan (2) tweemaal het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 100.00 in geval van zaakschade en € 500.000 in geval van letselschade, per gebeurtenis/per jaar. Indien er zowel zaakschade als letselschade is ontstaan is enkel het maximum van € 500.000 van toepassing. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Maro is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maro aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maro toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Maro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens opzet van Maro.
 6. Maro is niet aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever.

10. Overmacht

 1. Maro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een van de wil van Maro onafhankelijke omstandigheid (overmacht), daaronder onder andere begrepen blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemie, ziekte van medewerkers van Maro, terroristische acties, daden van overheden, of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen, prik- of stiptheidsacties, waardoor de nakoming van enige verplichting niet in redelijkheid van Maro verlangd kan worden noch krachtens de wet of de in het verkeer gangbare opvattingen van haar gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Maro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maro niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Maro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maro zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien Maro zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare aanleiding, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Maro in staat is de verplichtingen na te komen. Maro informeert de Opdrachtgever hierover onmiddellijk na het optreden van een dergelijke aanleiding.
 5. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Maro niet mogelijk is, langer duurt dan (3) drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 6. Voor zoveel als Maro ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voor vloeit uit de aard van de informatie.
 2. Maro is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij Maro een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is. In een dergelijk geval is Maro niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Opdrachtgever en/of verdere bij de Overeenkomst betrokkenen zullen de inhoud van, al dan niet schriftelijke, uitingen van Maro niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Maro. Dit is anders indien de voornoemde uitingen de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.

12. Toepasselijk recht en beslechting geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Maro en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien uit hoofde van een tussen Maro en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke in rechte dient te worden beslecht, zal de gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

13. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Maro is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Maro zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, tenzij Opdrachtgever binnen (10) werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij Maro. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag Maro de Overeenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever door Maro is beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Maro.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Veenendaal op 31 mei 2016

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.