MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie is een alarmtoestel wat afgaat wanneer er brand is. Hierdoor kan al in een vroeg stadium een brand ontdekt worden. Er zijn 2 types brandmelders: handmelders en automatische melders. Bij een handmelder dient er iemand aanwezig te zijn die het toestel aanzet wanneer er brand is. Hiermee wordt iedereen in het gebouw gewaarschuwd.

Bij de automatisch brandmelder hoeft er niemand in het gebouw aanwezig te zijn. De brandmelder merkt zelf de brand op en geeft een alarm aan de meldkamer.

Hoe ziet een brandmeldinstallatie er uit?

Zoals we hierboven al gelezen hebben bestaat een brandmeldinstallatie uit een centrale besturingskast me een handmelder of een automatische melder. Een handmelder heeft meestal een glazen ruitje. Door het ruitje in te drukken wordt de installatie ingeschakeld. Dit werkt echter niet buiten werktijd. De voorkeur gaat daarom ook meestal uit naar een automatische brandmelder. Meestal gaat het hierbij om rookmelders, soms worden er ook wel thermomelders gebruikt. Deze melder reageert op temperatuur.

Wat is het doel en nut van een brandmeldinstallatie?

Het doel van een brandmeldinstallatie is om gevaren voor personen en brandschade aan gebouwen en goederen tot een minimum te beperken. In de brandbeveiligingsketen is het aanleggen van een brandmeldinstallatie een doeltreffende maatregel. Meestal is de brandweer degen de aanleg van een brandmeldinstallatie eist.

Er zijn verschillende overwegingen om een brandmeldinstallatie te installeren:

 • Het vermindert het gevaar voor personen
 • Minder grote schade
 • Het toestaan van grotere brandcompartimenten waardoor een betere bedrijfsvoering mogelijk is
 • Een alternatief voor extra bouwkundige voorzieningen
 • Een korting op de verzekeringspremie of een eis van de verzekering
 • Continuïteit van een bedrijf of organisatie en processen binnen dat bedrijf
 • Verkrijgen van een bouwvergunning;
 • Het voorkomen van milieuschade;

Wat zijn de eisen waar een brandmeldinstallatie aan moet voldoen:

Het doel is het voorkomen van slachtoffers en het beheersbaar houden van brand.

Naast de bouwkundige eisen (bouwbesluit 2012) heeft ook de gemeente door middel van de plaatselijke bouwverordening de mogelijkheid aanvullende (installatietechnische) eisen te stellen. Ook de verzekeraar, de opdrachtgever kunnen eisen stellen. Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerp worden vooraf vast gelegd in een Programma van Eisen (PvE). Deze moet door de eisende partijen ondertekend worden.

De eisen voor de aanleg van een brandmeldinstallatie komen verder voort uit:

 • De eis voor een brandmeldinstallatie volgens de norm NEN 2535 of NEN 2575
 • De eis voor een gecertificeerd brandmeldsysteem
 • De bouwverordening;

In de NEN 2535 staan alle technische eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen. Er staat bijvoorbeeld in hoeveel rookmelders in een ruimte geplaatst moeten worden of hoe hoog de handmelder geplaatst moet worden. Ook wordt er verwezen naar de Europese NEN-EN 54 norm. Hierin staan de kwaliteitseisen vermeld van de verschillende componenten.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) certificeert onder ander brandmeldinstallaties. In het schema van het CCV wordt er onderscheid gemaakt tussen ontwerp, leveren, het onderhoud en het installatiewerk aan een brandmeldinstallatie. Een branddetectiebedrijf(legt installaties aan) hoeft niet perse ook het onderhoud uit te voeren. De opdrachtgever krijgt een Certificaat brandmeldinstallatie van het branddetectiebedrijf.

Bedrijven die het onderhoud aan de brandmeldinstallatie uitvoeren geven een Certificaat van onderhoud af.

Wie hebben allemaal een rol bij de brandmeldinstallatie?

 • De gebruiker
 • Het erkende onderhoud- /branddetectiebedrijf
 • De gemeente dienst Bouw & Woningtoezicht
 • Brandweer

Wat is de taak van de gebruiker?

 •  Zorgen dat het beheer en onderhoud goed in de organisatie wordt ingebed
 • Stelt een beheerder aan
 • Zorgt dat de beheerder opgeleid wordt (NIBHV-diploma opgeleid persoon)
 • Zorgt dat het beheer en het onderhoud conform NEN 2654 deel 1 uitgevoerd wordt
 • Sluit een contract met een erkend onderhoud/branddetectiebedrijf

Wat is de taak van de beheerder?

 •  bediening van de brandmeldinstallatie
 • Kennis over brandverschijnselen en het reageren van de automatische melders hierop
 • Het volgens van opleiding
 • Is aanspreekpunt voor de brandweer; bij brand maar ook bij ongewenste of onechte brandmeldingen
 • Is aanspreekpunt voor onderhoud-/branddetectiebedrijf
 • Draagt zorg voor het goed functioneren van de brandmeldinstallatie
 • Ontvangt intern als eerste de brandmelding
 • Afhankelijk van de opgestelde procedures handelt hij de brandmelding af
 • Werkt nauw samen met of maakt deel uit van de bedrijfshulpverlening
 • Voert de periodieke controles en het preventief onderhoudswerk  uit
 • Instrueert de personen die gebruik maken van de ruimten in het gebouw over het voorkomen van onechte / ongewenste brandmeldingen
 • Informeert het onderhoud-/branddetectiebedrijf over bouwkundige wijzigingen van het gebouw
 • Informeert de onderhouder over wijzigingen in het gebruik van ruimten in het gebouw die van invloed kunnen zijn op de werking van de brandmeldinstallatie
 • Informeert de onderhouder over wijzigingen in de alarmorganisatie
 • registreert alle gebeurtenissen die betrekking hebben op
 • de werking van de brandmeldinstallatie in het logboek.

Wilt u meer weten over brandmeldinstallaties? Neem contact met ons op.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.