MARO - Uw specialist op het gebied van brandbeveiliging uit Leerdam

Rijkstypekeurmerk

Rijkstypekeur

Iedere blusser die in Nederland te koop is moet voorzien zijn van een rijkstypekeur stelt de wet.

In het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Deze is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de brandweer 1985. Het NCP Certificatie is gemandateerd door het Ministerie van BZK om bewijzen van typekeur voor draagbare blustoestellen af te geven. De norm NEN-EN 3 is hierin geïmplementeerd. De eisen die hierin opgenomen zijn betreffen de veiligheid en deugdelijkheid van de draagbare blustoestellen. De in dit besluit aangehaalde Europese normen hebben tot doel: alleen aantoonbaar deugdelijk en veilige draagbare blusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht. Hierdoor kan een gebruiker er op vertrouwen dat een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat welke voorzien is van een rijkstypekeur , bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het gekeurd is.

keurmerk

Het keurmerk wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar blusapparaat.

Aan de hand van het rijkstypekeur kan vastgesteld worden voor welke brandklasse het blusapparaat geschikt is. Dit is aangeven op het etiket als A, B, C, D of F.

Wanneer na beoordeling van NCP het blustoestel aan de eisen voldoet, wordt door het NCP een rijkstypekeur nummer toegekend. Na datum afgifte is het rijkstypekeur nummer  5 jaar geldig. Hierna dient het vernieuwd te worden. Verder is er bepaald dat het rijkstypekeur geldig blijft zolang de leverancier of producent originele onderdelen kan leveren inclusief de gespecificeerde blusstof. Na 5 jaar mag de importeur geen apparaten meer invoeren onder het oude, verlopen nummer en de nog bestaande voorraad onder het oude rijkstypekeur nummer dus ook niet meer verkopen.

De datum wordt als volgt weergegeven op de ellips: jaar/maand. Op de site www.rijkstypekeur.nl staat een overzicht van alle toegekende rijkstypekeur nummers. Ook staan hierbij de datums van uitgifte en vervaldatums.

 

Uitleg ellips:

 1. In de binnenste ellips wordt het rangnummer vermeld, met een cijferhoogte van 6 mm
 2. In de buitenste ellips worden de volgende zaken vermeld, met een letter- en cijferhoogte van 3 mm:
 3. bovenin: het derde en vierde cijfer van het jaar en de maand van afgifte van het bewijs van typekeuring in twee cijfers (bijvoorbeeld 05-04 = jaar 2005, maand april)
 4. links de “B” van “Besluit draagbare blustoestellen”;
 5. rechts het jaartal van het Besluit draagbare blustoestellen;
 6. onderin de letters “BZ” van “Binnenlandse Zaken”.

 

Het Besluit Draagbare Blustoestellen van 1986 schrijft voor dat op ieder blustoestel een duidelijk etiket aanwezig moet zijn waarop vermeld moet staan:

 • Soort blustoestel met het type en de vulling incl. blusvermogen
 • Gebruiksaanwijzing en de pictogrammen van de brandklassen waarvoor het blustoestel geschikt is.
 • Beperkingen en de gevaren van het gebruik van het blustoestel.
 • Naam en adres van de leverancier of producent en het rijkskeurmerk met productiejaar
 • Hoe er gehandeld moet worden na gebruik en welke blusstoffen en drijfgassen bij hervulling gebruikt moeten worden

 

Onder-registratie

Onder-registratie is het vermelden van de gegevens van de leverancier op het etiket van een blustoestel. Onder-registratie bestaat in feite al sinds het van kracht gaan van het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Op basis van artikel 10 van bovengenoemd besluit kan een vergunninghouder een aanvraag indienen bij de minister om de NAW-gegevens en het bedrijfslogo van een leverancier van zijn blustoestel eveneens op het etiket te laten vermelden.

 

Wat is het doel?

Het onder registreren heeft als doel te voorzien in de handelsbehoeften om zich te kunnen kenmerken. Een andere manier van kenmerken is niet toegestaan.

 

Wat is uw voordeel?

 • De bedrijfsgegevens van een leverancier zullen op het etiket onder de gegevens van de vergunninghouder op de brandblusser zichtbaar zijn. Hierdoor bent u als leverancier ook herkenbaar;
 • Uw registratie wordt vermeld op de website www.Rijkstypekeur.nl.

 

Wat houdt de rating van een blustoestel in?

De bluscapaciteit van een blustoestel is afhankelijk van de kwaliteit van het toestel, en de hoeveelheid en soort blusmiddel. Deze capaciteit wordt in een getal (rating) weergegeven en staat op het blustoestel vermeld. Het bepalen van deze rating  gebeurd het blustoestel te onderwerpen aan zogenaamde genormeerde branden. Indien de vereiste rating wordt gehaald wordt het toestel goedgekeurd.  Op het transfer, bedieningsetiket, staat de behaalde rating vermeld. Bijvoorbeeld 34A 233BC.

 

Geldigheidstermijn afgegeven Rijkstypekeur nummers

Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) voert sinds 2000 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 uit. Het NCP beoordeelt of een draagbaar blustoestel aan de eisen van het Besluit Draagbare Blustoestellen voldoet. Als het blustoestel aan de eisen voldoet, wordt door het NCP een Rijkstypekeur nummer toegekend. Het Rijkstypekeur nummer is na de datum van afgifte vijf jaar geldig. Conform het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 wordt de volgorde van datumvermelding als volgt weergegeven: (jaar/maand, bijvoorbeeld 98-02). Deze datum is terug te vinden in het ellips in deel 5 van het etiket van een draagbaar blustoestel.

In de periode dat het NCP de werkzaamheden van het Ministerie BZK overnam, is door het NCP bij het stempelen van documenten per abuis een korte periode een andere volgorde gehanteerd, namelijk (maand-jaar). Om nu verwarring met betrekking tot de geldigheid van draagbare blustoestellen te voorkomen staat op de internetsite van het Nationaal Centrum voor Preventie www.ncp.nl een overzicht van toegekende rijkstypekeur nummers. Per rijkstypekeur nummer staat de datum van goedkeuring vermeld. Daarnaast worden vergunninghouders door het NCP tijdig, schriftelijk geïnformeerd als de geldigheidstermijn van een rijkstypekeur nummer verloopt.

Is bij u op de zaak nog alles up-2-date?

Vraag nu online een quickscan aan, en wij controleren uw hele bedrijfspand van boven tot beneden.